Všeobecné podmienky a nariadenia:

 • Festival sa zaväzuje zabezpečiť dobrovoľníkovi pitný režim a 1 teplé jedlo v piatok aj v sobotu.
 • Dobrovoľníci majú k dispozícii stanové mestečko pre staff (stan treba vlastný).
 • Minimálny vek pre dobrovoľníctvo je 18 rokov.
 • Dobrovoľník je povinný byť počas výkonu pridelenej práce riadne označený pracovnou vestou.
 • Dobrovoľník má povinnosť vopred uhradiť zálohu vo výške 109€ (detaily platby budú doplnené neskôr).
 • Dobrovoľník je povinný odpracovať 12 hodín podľa určenia svojho vedúceho. V opačnom prípade môže dôjsť k prepadnutiu zálohy aj k vyvedeniu z areálu a odobratiu pásky.
 • Dobrovoľník nesmie byť počas zmeny pod vplyvom alkoholu ani iných omamných látok. Pri porušení tohto nariadenia prepadáva dobrovoľníkovi záloha a bude mu odobratá páska.
 • Všetci dobrovoľníci sa musia dostaviť na letisko najneskôr 10.08.2023 o 17:00, kde prebehne školenie BOZP, ktoré je super-povinné.
 • Organizátor si vyhradzuje právo dobrovoľníkovi zmeniť náplň práce aj čas zmeny, ak si to situácia vyžaduje.
 • Dobrovoľník je jednou z tvárí festivalu, preto sa od neho očakáva, že sa bude správať slušne a s úctou k návštevníkom aj ku kolegom, a zároveň bude dbať o dobré meno festivalu.
 • Prihlásením sa na pozíciu vyjadruje dobrovoľník súhlas s týmito podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.